Donatie

Geachte lezer

De Stichting Vluchteling als Naaste is in Helmond ontstaan op initiatief van enkele parochianen uit de voormalige Edith Stein parochie en heeft tot doel de begeleiding en opvang van asielzoekers, die terugkeren of opnieuw in de procedure zitten zonder recht van opvang, medische zorg en voorzieningen. Zij krijgen nergens geld, maar moeten wel elke maand gaan ‘stempelen’ in Ter Apel, wat hoge reiskosten vraagt.

Wanneer deze mensen bij de Stichting aankloppen om hulp wordt hun dossier bekeken en wordt nagegaan waarom hun asielverzoek is afgewezen. Door contacten in het land van herkomst en met internationale hulporganisaties (kerken, Rode Kruis e.d.) wordt geprobeerd de ontbrekende documenten alsnog te verkrijgen zodat een advocaat aan de slag kan om eventueel een nieuwe procedure aan te vragen.
Omdat er in deze periode totaal geen steun meer van de overheid is worden deze mensen door de ‘Stichting Vluchteling als Naaste’ begeleid en ondersteund.

Ook wordt voor hen onderdak en medische zorg geregeld.

Als na bestudering van het dossier blijkt dat er geen redelijke kans is op een verblijf in Nederland wordt met de mensen gesproken over terugkeer naar het land van herkomst. Zo worden de cliënten in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) voorbereid op terugkeer en krijgen zij de kans om op een menswaardige manier in alle rust op het vliegtuig te stappen.

Gezien het rijksbeleid verwachten wij dat er de komende tijd steeds meer een beroep gedaan wordt op hulp door onze vrijwilligers. De Stichting Vluchteling als Naaste krijgt van de Gemeente Helmond steun in de vorm van het beschikbaar stellen van enkele panden waarin de cliënten kunnen worden ondergebracht. Toch blijven de financiën een groot probleem, vandaar dat wij nu dit beroep op u doen. Wij hopen dat u financiële ondersteuning wilt gegeven en verwijzen voor meer informatie graag naar onze jaarstukken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Met de meeste hoogachting en vriendelijke groet,

Ons IBAN rekening nummer t.b.v. Donaties en giften NL67RABO0181058758


ANBI Status

Stichting Vluchteling als Naaste is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Voor donateurs betekent dit dat zij bij de opgave van de inkomstenbelasting, giftenaftrek kunnen krijgen voor giften aan een instelling met een ANBI-status. (RSNI 809766905).

Ik wil graag meer informatie