De
Stichting

De Stichting


De Stichting “ Vluchteling als Naaste ” te Helmond trekt zich het lot van asielzoekers in nood aan. Hoewel wij vinden dat de verantwoordelijkheid voor asielzoekers bij de overheid hoort te liggen kunnen wij bij zoveel leed niet de andere kant opkijken. Daarom geven wij een aantal van deze mensen opvang en ondersteuning.

Hoe is de stichting “ Vluchteling als Naaste ” ontstaan?

Aan het begin van 1998 zijn wij met een klein groepje mensen maandelijks bij elkaar gekomen om te praten en te bidden voor de mens in nood. We werden hierbij geinspireerd en ondersteund door de St. Egidius – gemeenschap, die zich op verschillende plaatsen ter wereld inzet voor de armen en de minstbedeelden. Men laat zich hierbij leiden door de woorden uit het evangelie, die – als we tenminste deze teksten serieus nemen – ons aanzetten tot concrete hulp aan de mens in nood. Hierbij wordt de mens, die hulp nodig heeft, niet als minderwaardig beschouwd, maar als naaste, die recht van leven heeft, recht op medemenselijkheid, recht op een zorg, zoals wij die ook aan vrienden geven. In het evangelie van de barmhartige Samaritaan horen we wie deze naaste is. Onze stichting herkent hierin ook de vele vluchtelingen, die op een zijspoor beland zijn, die nergens meer terecht kunnen. Wij willen hen – in het voetspoor van de barmhartige Samaritaan – als naaste zien en van daaruit ook concreet als naaste behandelen en hulp bieden. Vandaar het oprichten van deze stichting, vandaar de keuze ook voor de naam “ Vluchteling als naaste”.

Algemene doelstelling

Gedacht moet worden aan het bieden van rust, veiligheid en eerste levensbehoeften. Het herstellen van geknakt vertrouwen en het bieden van medische, soms psychische zorg.

De eerste opvang voor vluchtelingen door de Stichting “Vluchteling als Naaste” moet zich dan ook beperken tot geborgenheid en veiligheid, achting en waardering. Nadat vluchtelingen zich geborgen en veilig voelen, kan dan volgende stap gezet worden.

Organisatiestructuur
Er zijn mensen nodig die bereid zijn zich in te zetten voor deze groep vluchtelingen. Om te voorkomen dat werk dubbel gedaan wordt of dat er onnodige fouten worden gemaakt is het belangrijk om af te spreken wie wat doet. De stichting “ Vluchteling als Naaste ” heeft gekozen voor een structuur bestaande uit een bestuur, een coördinator, een platform van opgeleide hulpverleners en een groep vrijwilligers.

Samenwerking

Als stichting zijn wij aangesloten bij het NRV, Netwerk Religieuzen voor Vluchtelingen. Alle groepen, die tot dit netwerk behoren, zijn net als wij actief in de opvang en ondersteuning van vluchtelingen en illegalen. De tekst van Mattheus, “ Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringste van mijn broeders en zusters hebt gij voor Mij gedaan ”, spoort ons aan om open te staan voor de nood van anderen. Bovendien kunnen wij hierbij een voorbeeld nemen aan de monniken, die gastvrijheid voor vreemdelingen en een eenvoudige formule gestalte geven: “Venit hospes, venit Christus ” – “ In de gast komt Christus ons tegemoet ”.

Deze en vele andere soortelijke teksten mogen en kunnen kerken niet onbewogen laten. Het is belangrijk dat kerken hun verantwoordelijkheid op dit gebied nemen. Hun stem is een voorname bijdrage aan de meningsvorming betreffende de vluchtelingenproblematiek.

Bovendien kunnen zij de politiek wijzen op onvolkomenheden en consequenties van het gevoerde vluchtelingenbeleid. Dit kan op landelijk niveau, maar ook in de regio ( bisdom ) en ter plaatse kunnen de verschillende kerken hierop de aandacht vestigen.

Activiteiten

Er zijn activiteiten voor zowel vluchtelingen als Nederlanders. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Enerzijds maken de vluchtelingen kennis met onze cultuur anderzijds leren wij hun tradities en gewoonten kennen. Cultuur avonden, seizoensfeesten, fietstochten en gezamenlijke maaltijden zijn uitstekende gelegenheden om elkaar echt te ontmoeten. Bovendien kan de vluchteling even de dagelijkse sleur, de verveling en de spanning van het wachten ontvluchten “ Vraag en jullie zal gegeven worden. Zoek, en je zult vinden. Klop, en er zal voor je worden opengedaan ”.

Bestuursleden
- bestuurslid: mevr. drs. J. S. Duisterwinkel
- penningmeester: dhr. mr. J. A. Tegenbosch
- bestuurslid: dhr. R. Branderhorst

Coördinator
Mevr. C. J.M. van Bussel-van Duijnhoven

zowel de bestuursleden, coordinator als de vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden volledig onbezoldigd.

Ik ben geïnteresseerd in een functie als tolk