Medisch

Regeling onverzekerbare vreemdelingen

Als zorgverlener van vreemdelingen zonder verblijfsvergunning (onverzekerbare vreemdelingen) kunt u in bepaalde gevallen bij ons een bijdrage aanvragen voor de kosten van medische zorg die u aan hen heeft verleend.

Dat kan alleen als deze mensen de kosten voor die zorg niet (helemaal) zelf  kunnen betalen.

Een bijdrage vragen aan het CAK

Wanneer kunt u een bijdrage voor medische kosten aanvragen?

U kunt bij ons declareren als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. U bent zorgverlener.
 2. De geleverde zorg valt onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet of onder de aanspraken van de Wet langdurige zorg.
 3. U heeft geconcludeerd dat de zorg medisch noodzakelijk is.
 4. Er is sprake van een (gedeeltelijk) onbetaalde rekening, die niet door of namens de patiënt kan worden betaald.
 5. De patiënt is een onverzekerbare vreemdeling.

 

Een onverzekerbare vreemdeling is een persoon die:

 1. Illegaal in Nederland verblijft.
 2. Een aanvraag voor een verblijfsvergunning heeft ingediend.
 3. Bezwaar of beroep heeft ingesteld tegen een afwijzende beslissing op een aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning.

Let op

De regeling geldt niet voor:

 1. asielzoekers die verzekerd zijn via het COA
 2. Nederlanders
 3. inwoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 4. EU-onderdanen
 5. inwoners van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland

Informatie per beroepsgroep

Huisartsen

Alle huisartsen kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Wij vergoeden dan maximaal 80% van de oninbare vordering. Voor een consult mag u het passantentarief hanteren. Bij zwangerschap en bevalling bedraagt de vergoeding 100% van de oninbare vordering.

U kunt de bijdrage aanvragen met het declaratieformulier zorgverleners (28-09-2018, pdf, 517 kB).

Let op

U kunt een onverzekerbare vreemdeling voor geneesmiddelen en ziekenhuiszorg alleen doorverwijzen naar apotheken en ziekenhuizen waarmee wij een contract hebben.

Vanaf 1 januari 2018 kan ieder ziekenhuis desgewenst een overeenkomst krijgen voor zorg aan onverzekerbare vreemdelingen. Naar verwachting heeft dit een positief effect op het aantal ziekenhuizen waarnaar u een onverzekerbare vreemdeling kunt doorverwijzen.

Apotheken

Alleen gecontracteerde apotheken kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Bij waarneming (avond, nacht, weekend) kan een niet-gecontracteerde apotheek de rekening indienen bij de gecontracteerde apotheek. Deze kan de kosten via Clearing House Apothekers declareren. In alle gevallen moet de apotheek de declaratie binnen 12 maanden na de datum van de geleverde zorg indienen.

Werkt u in een apotheek in een gemeente waar wij nog geen apotheek hebben gecontracteerd? Neem dan contact met ons op over het afsluiten van een overeenkomst.

De apotheek vraagt aan de onverzekerbare vreemdeling een eigen betaling van 5 euro per geneesmiddel (01-01-2017, pdf, 193 kB) (uitgezonderd weekverpakkingen).

Ziekenhuizen

Alle ziekenhuizen kunnen een beroep doen op de regeling. Daarbij bestaat onderscheid tussen gecontracteerde ziekenhuizen en ziekenhuizen die niet zijn gecontracteerd.

Lees meer over ziekenhuiszorg

Verloskundigen of kraamverzorgenden

Alle verloskundigen en kraamverzorgenden kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Als verloskundige of kraamverzorgende kunt u een bijdrage krijgen van 100% van de oninbare vordering. Gebruik hiervoor het declaratieformulier zorgverleners (28-09-2018, pdf, 517 kB).

Let op

Verloskundigen kunnen patiënten die ziekenhuiszorg nodig hebben doorsturen naar ieder ziekenhuis. Voor zwangerschap en bevalling is het namelijk niet noodzakelijk dat het ziekenhuis door ons is gecontracteerd.

Tandartsen

Alle tandartsen kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Wij vergoeden alleen zorg die onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet valt. Het gaat dan om:

 • tandheelkundige zorg aan patiënten jonger dan 18 jaar
 • volledig uitneembare prothetische voorzieningen
 • bijzondere tandheelkunde

De bijdrage is 80% van de oninbare vordering. U vraagt deze aan met het declaratieformulier zorgverleners (28-09-2018, pdf, 517 kB).

Paramedici

Alle paramedici kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Wij geven bij fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en dieetadvisering alleen een bijdrage voor zorg die onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet valt.

Fysiotherapie

Als fysiotherapeut krijgt u daardoor voor patiënten ouder dan 18 jaar geen bijdrage voor de eerste 20 behandelingen. Vanaf de 21e behandeling is vergoeding alleen mogelijk als de aandoening voorkomt op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

Logopedie

Als logopedist krijgt u alleen een bijdrage als u medisch noodzakelijke zorg heeft geleverd op grond van de Zorgverzekeringswet.

Uw declaratie moet voldoen aan de volgende eisen:

 • u stuurt een verwijsbrief van een huisarts, jeugdarts of kinderarts mee
 • uit de factuur blijkt duidelijk om welke medische stoornis het gaat
 • bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) gebruikt u de prestatiecode 3100 

Declaraties die niet aan deze eisen voldoen neemt het CAK niet in behandeling.  

De volgende behandelingen komen bijvoorbeeld  niet voor vergoeding in aanmerking:

 • behandeling bij dyslexie
 • behandeling bij een taalachterstand door een dialect of een andere moedertaal die de ontwikkeling van het kind op school of in de maatschappij hinderen

U kunt de bijdrage aanvragen met het declaratieformulier zorgverleners (28-09-2018, pdf, 517 kB).

Wlz- of GGZ-instellingen

Alleen gecontracteerde Wlz- en GGZ-instellingen kunnen een beroep doen op de regeling. Wij contracteren alleen Wlz- en GGZ-instellingen waar daadwerkelijk onverzekerbare vreemdelingen verblijven. Instellingen die Wlz- of GGZ-zorg gaan verlenen, kunnen vooraf contact met ons opnemen.

De bijdrage vraagt u aan met het declaratieformulier zorgverleners (28-09-2018, pdf, 517 kB). Een bijdrage aanvragen doet u binnen 12 maanden na de einddatum van de DBC.

Let op

Wij contracteren alleen instellingen. Als u als zelfstandig zorgverlener Wlz- of GGZ-zorg levert, kunt u met ons geen contract afsluiten en daarom ook geen zorg bij ons declareren.

Leveranciers van hulpmiddelen

Alleen gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Wij verstrekken een bijdrage aan hulpmiddelenleveranciers die daarvoor een overeenkomst met ons hebben. De levering van hulpmiddelen is maatwerk. Neem voor meer informatie contact met ons op.

De bijdrage vraagt u aan met het declaratieformulier zorgverleners (28-09-2018, pdf, 517 kB). Een bijdrage aanvragen doet u binnen 12 maanden na de datum waarop u het hulpmiddel heeft geleverd.

Ik wil graag een donatie doen