Medisch

Vanaf 1 januari 2009 een gewijzigde regeling

De Koppelingswet bepaalt dat ‘vreemdelingen zonder verblijfsvergunning’ (verder aangeduid als illegalen) geen recht hebben op o.a. een basisverzekering volgens de Zorgverzekeringswet. Niettemin kan medisch noodzakelijke hulp hen niet worden geweigerd. Illegalen zijn zelf aanspreekbaar op betaling van de kosten daarvan; alleen als zij niet kunnen betalen, kan een zorgaanbieder vanaf 1 januari 2009 onder voorwaarden aanspraak maken op een financiele vergoeding van oninbare kosten conform een nieuwe regeling die het CVZ uitvoert. Deze regeling komt in de plaats van de tot dan toe bestaande Regeling Stichting Koppeling.

Overgang

Het CVZ zal als rechtsopvolger van de Stichting Koppeling de route van de stichting trachten te handhaven. Afhankelijk van de uitkomsten van diverse overleggen tussen het CVZ en o.a. de GGD’en kunnen zorgaanbieders vanaf 1 januari 2009 hun declaraties blijven indienen bij de huidige coordinator van het regionale samenwerkingsverband of rechtstreeks bij het CVZ. Het CVZ zal de uitkomsten van deze overleggen tijdig communiceren.

Onderscheid tussen direct en niet-direct toegankelijke zorg

De nieuwe regeling onderscheidt twee soorten medisch noodzakelijke zorg:

• direct toegankelijke zorg: dit is de zorg die zonder recept, verwijzing of indicatie kan worden ingeroepen en doorgaans ook direct moet worden verleend. Hieronder valt de meeste eerstelijnszorg (met uitzondering van farmaceutische hulp) en de acute ziekenhuiszorg. Zorgaanbieders kunnen de oninbare kosten van direct toegankelijke zorg aan illegalen gedeeltelijk declareren bij het CVZ;

• niet-direct toegankelijke zorg: deze zorg is pas toegankelijk na recept, verwijzing of indicatiestelling. Het gaat dan om zorg geleverd door apotheken, ziekenhuizen, ggz-instellingen, verpleeghuizen en ambulancediensten. Alleen zorgaanbieders die het CVZ voor dit doel heeft gecontracteerd, kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten.

Voorwaarden voor een tegemoetkoming in de kosten

Als een zorgaanbieder in aanmerking wil komen voor een tegemoetkoming in de oninbare kosten moet aan vier voorwaarden zijn voldaan:

1. er moet sprake zijn van een (gedeeltelijk) onbetaalde rekening. Als de verschuldigde kosten door of namens de patient kunnen worden betaald, kan een zorgaanbieder geen beroep doen op de regeling;

2. de patient is onverzekerd en onverzekerbaar als gevolg van de Koppelingswet. Dit geldt vaak voor illegale migranten, uitgeprocedeerde asielzoekers, niet-uitzetbaren en mensen die zijn verwikkeld in een aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning.

3. het moet gaan om medisch noodzakelijke zorg. De zorgaanbieder bepaalt of de verleende zorg medisch noodzakelijk was, gezien de aard van de prestatie en de verwachte duur van het verblijf;

4. de zorg moet onderdeel zijn van het basiszorgpakket of de AWBZ.

Specifieke informatie voor zorgaanbieders

Huisartsen

Alle huisartsen kunnen een tegemoetkoming krijgen van 80% van de kosten van medisch noodzakelijke zorg aan illegalen, voor zover die niet (volledig) door de patient betaald kunnen worden. Voor een consult mag de huisarts het passantentarief hanteren (niet ingeschreven patienten). Kosten voor zorg bij zwangerschap en bevalling worden voor 100% vergoed.

Omdat er tussen het CVZ en de GGD’en nog overleg gaande is, is pas vanaf 19 januari 2009 duidelijk waar huisartsen hun declaraties naar toe kunnen sturen: de huidige coordinator van het regionale samenwerkingsverband of het CVZ. Het declaratieformulier zorgverleners staat onderaan deze pagina.

Apothekers

Het CVZ streeft ernaar om per gemeente een apotheek te contracteren. De gecontracteerde apotheken kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten van medisch noodzakelijke zorg aan illegalen, voor zover die niet (volledig) door de patient betaald kunnen worden. Die tegemoetkoming bedraagt een in de contracten vastgelegd percentage. Een waarnemende niet-gecontracteerde apotheker kan de oninbare rekeningen indienen bij de gecontracteerde apotheker; deze declareert vervolgens de kosten bij het CVZ.
Een overzicht van gecontracteerde apothekers en het te gebruiken protocolformulier staan onderaan op deze pagina

Ziekenhuizen

Het CVZ streeft ernaar om landelijk 25 ziekenhuizen te contracteren, waar illegalen terecht kunnen voor zowel direct als niet-direct toegankelijke zorg. De kosten van direct toegankelijke (= acute) zorg – inhoudende dat verwijzing of overplaatsing naar een ander ziekenhuis niet verantwoord is – kunnen door elk ziekenhuis worden gedeclareerd bij het CVZ, voor zover die niet (volledig) door de patient betaald kunnen worden. De tegemoetkoming bedraagt 80% van de oninbare kosten. Kosten voor zorg bij zwangerschap en bevalling worden voor 100% vergoed.
Een overzicht van gecontracteerde ziekenhuizen en het te gebruiken protocolformulier staan onderaan op deze pagina.
Ziekenhuizen kunnen alleen oninbare kosten bij het CVZ declareren voor DBC’s die na 1 januari 2009 zijn geopend. Bovendien moet de declaratie zijn ingediend binnen negen maanden na het sluiten van de DBC. Als een DBC voor 1 januari 2009 is geopend, komen de kosten daarvan nog ten laste van de NZa-beleidsregel Afschrijving kosten dubieuze debiteuren. In dat geval kan een illegaal dus in een niet-gecontracteerd ziekenhuis blijven.

Verloskundigen en kraamhulpen

Alle verloskundigen en kraamhulpen kunnen een vergoeding krijgen van 100% van de kosten van medisch noodzakelijke zorg aan illegalen, voor zover die niet (volledig) door de patient betaald kunnen worden. Omdat er tussen het CVZ en de GGD’en nog overleg gaande is, is pas vanaf 19 januari 2009 duidelijk waar verloskundigen en kraamhulpen hun declaraties naar toe kunnen sturen: de huidige coordinator van het regionale samenwerkingsverband of het CVZ. Het declaratieformulier zorgverleners staat onderaan deze pagina.

Tandartsen

Alle tandartsen kunnen een tegemoetkoming krijgen van 80% van de kosten van:

• tandartszorg conform het basiszorgpakket, verleend aan een patient jonger dan 22 jaar; en
• kaakchirurgie, volledig uitneembare prothetische voorzieningen en voor bijzondere tandheelkunde; voor zover die niet (volledig) door de patient betaald kunnen worden.

Omdat er tussen het CVZ en de GGD’en nog overleg gaande is, is pas vanaf 19 januari 2009 duidelijk waar tandartsen hun declaraties naar toe kunnen sturen: de huidige coordinator van het regionale samenwerkingsverband of het CVZ. Het declaratieformulier zorgverleners staat onderaan deze pagina.

AWBZ- en GGZ-instellngen

Voor 1 januari 2009 bestond voor de oninbare kosten van illegalen in AWBZ- en ggz-instellingen geen vergoedingsregeling. Voor de nieuwe regeling zal het CVZ in eerste instantie de instellingen contracteren waar op dit moment feitelijk illegalen verblijven. Daarna zal het CVZ instellingen contracteren op het moment waarop zij voor het eerst een illegaal opnemen.
AWBZ- en ggz-instellingen moeten hun declaraties rechtstreeks indienen bij het CVZ.

Bron: http://www.CVZ.nl

Ik wil graag een donatie doen